Ivy

SOUL CALIBUR® V Ivy BOBBLE BUDD

Mitsurugi

SOUL CALIBUR® V Mitsurugi BOBBLE BUDD